اصول بهداشت حرفه ای

توسط آسایشگاه

1- شناسایی
2- اندازه گیری
3- ارزشیابی ( تفسیر نتایج و تعیین خطر )
4- اقدامات کنترلی
شناسایی :
برای شناسایی عوامل زیان آور و خطرات شغلی نیاز به بازدید اولیه از محیط و ایستگاه های کاری ، تشخیص فرایند، تعیین منابع خطر،تخمین شدت خطر و شناسایی افراد در معرض می باشد . بدین صورت میتوان راهکارهای مهندسی برای رفع هر عامل زیان آور را بررسی و پیشنهاد داد .
اندازه گیری :
جهت نشان دادن میزان خطر، تعیین افراد در خطر و میزان کارآمدی اقدامات کنترلی قبلی، اندازه گیری عوامل زیان آور شغلی انجام می گیرد.
ارزشیابی :
نتایج بدست آمده از اندازه گیری ها تجزیه و تحلیل شده و نهایتا با مقادیر استاندارد و مجاز مقایسه میشوند تا بتوان به نتیجه مورد قبول دست یافت . وجود هر عامل به اصطلاح زیان آور در هر اندازه و مقدار برای سلامت افراد در معرض، خطرناک و زیان آور نخواهد بود مگر آنکه میزان آن از حد تعیین شده استاندارد(Threshold Limit Volume) بیشتر باشد و آن مقداری است که اکثر افراد معمولی میتوانند به مدت8 ساعت در روز و 40 ساعت در هفته برای سا لها بدون نگرانی در معرض آن قرار گیرند .
اقدامات کنترلی :
پس از مقایسه و تطبیق میزان عامل زیان آور با استاندارد های مربوطه و با در نظر گرفتن شرایط کار، قابلیت های جسمی و فیزیولوژیک افراد، اقدامات کنترلی به اجرا گذاشته خواهد شد .
این اقدامات، خود شامل موارد زیر است :
– جایگزینی(جایگزین کردن منابع کم خطر به جای منابع پرخطر به طوری که پروسه کار آسیب نبیند)
– محصور کردن(محدود کردن دستگاه های پرخطر برای به حداقل رساندن رفت و آمد و آسیب افراد)
– ترمیم و بهبود(انجام یکسری فعالیت های جانبی در منابع تولید آلودگی برای کاهش میزان آن)
– ایجاد فاصله میان منابع پرخطر برای کاهش شدت آنها
– تهیه ی لوازم حفاظت فردی

 

ملیحه ترابی/ کارشناس بهداشت حرفه ای آسایشگاه قم