اهداف بهداشت حرفه ای

توسط آسایشگاه

 

اقتصاد هر جامعه وابسته به نیروی کار آنست ، لذا  جامعه ای سالم است که نیروی کار شاداب و سالم داشته باشد. در نتیجه علاوه بر رفاه اجتماعی و اقتصادی فرد، باید به سلامت شغلی او نیز بها داد . این مهم به همکاری تمامی ارگانهای ذینفع نیاز دارد. بنابراین ارگان نظارتی مربوطه که وزارت بهداشت می باشد ، جهت تامین سلامت کاری جامعه ، حضور کارشناسان بهداشت حرفه ای را در صنایع ،واحدهای تولیدی ، امور بیمارستان ها و واحدهای خدماتی ، در دستور کار خود قرار داده است .  از جمله اهداف و وظایف کارشناس بهداشت حرفه ای میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

  • شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور شغلی محیط کار
  • ارتقا و تامین سلامت شغلی در محیط کار از لحاظ جسمی، روحی و اجتماعی کارکنان
  • تطبیق کار با انسان به منظور کاهش آسیب های ابزار
  • پیشگیری از بیماری ها و حوادث شغلی

ملیحه ترابی / کارشناس بهداشت حرفه ای آسایشگاه قم