******کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع) ***تا توانی به جهان خدمت محتاجان كن***بـه دمـی یا دِرَمـی یا قـلـمی یا قـدمـی*** بـرگ عیشی به گور خـویـش فرست ***كـس نیـارد ز پـس ، تو پـیش فـرست*** کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع)******

خیاط خانه

خیاط خانه

 عزیزان مقیم آسایشگاه در سنین و قد و قواره و شرایط متفاوتی می باشند و همچنین معلولین ذهنی-جسمی متنوعی در آسایشگاه وجود دارند که باید لباسهای بخصوصی داشته باشند تا پوشیدن و خارج کردن آنها آسان باشد یا بعضی معلولین عقب مانده ذهنی عادت دارند لباس را از تن دربیاورند یا آن را پاره کنندو بعضی دیگر نباید لباس جیب دار داشته باشند چون عادت دارند هر چیزی را جمع کرده و در آن نگهداری کنند و همچنین مشکلات دیگری که در ارتباط با لباس عزیزان سالمند و معلولین عقب مانده ذهنی این آسایشگاه می باشد وجود خیاطخانه را در آسایشگاه ضروری نموده است.

خروج از نظرات

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

حامیان آسایشگاه