سواد آموزی برای توانخواهان آسایشگاه

توسط آسایشگاه

امسال به لطف خداوند منان و همت مربیان آموزشی و همکاری سازمان نهضت سواد آموزی استان قم موفق شدیم برای معلولین ذهنی این مرکز کلاس سواد آموزی راه اندازی کنیم.

سواد آموزی

برخی عزیزان معلول عقب مانده ذهنی مقیم آسایشگاه استعداد یادگیری دارند و حتی تعدادی از آنها هم دوره آموزش ابتدایی را کم و بیش گذرانده اند اما ادامه نداده اند ولی زمینه یادگیری در سطح خودشان را دارند.

اهمیت سواد آموزی برای معلولین ذهنی

رشد و شکوفا شدن این استعداد در هر سطح و توانی که باشد هم برای خود معلول و هم برای کسانی که از آنها نگهداری می کنند بسیار کمک کننده و حایز اهمیت است. ایجاد توانایی خواندن و نوشتن در معلول ذهنی او را وارد دنیای جدیدی میکند که برایش بسیار لذت بخش است و باعث آرامش او گردیده یادگیری او بیشتر می شود میتوان، کتاب و  وسایل کمک آموزشی و امکانات بیشتری در اختیار قرار داد، ارتباط او با دنیای اطرافش بهتر میشود و مهم تر از همه اینکه نگهداری او آسان تر میشود و امید است که بتواند به جامعه برگردد.

هر چند این کار با توجه به اینکه عزیزان عقب مانده ذهنی این مرکز بزرگسال می باشند سخت بنظر می رسد اما با توجه به پایین بودن سن مغزی آنها و  اشتیاقی که همانند یک کودک 6-5 ساله برای این کار دارند، در صورتی که همت کنیم و صبر و حوصله داشته باشیم نتایج بسیار با ارزشی خواهد داشت.