پیدا شدن خانواده گل خاتون بعد از حدود چهار ماه

توسط آسایشگاه

پیدا شدن خانواده گل خاتون

پیدا شدن خانواده گل خاتون :گل خاتون صد ساله که با خانواده برای کار به قم آمده بود چهار ماه پیش گم شده بود و به علت کهولت سن و تکلم ضعیف در ابتدا نمی توانست هویتش را ابراز کند . پس از تحویل ایشان به آسایشگاه خیریه بقیة الله قم از سوی دایره سرپرستی دادگستری استان قم و مراقبت و رسیدگی که به ایشان شد، حال ایشان رو بهبود رفت و توانست بتدریج ارتباط برقرار کند و هویتش را بگوید.

با تلاش بخش مددکاری آسایشگاه خانواده گل خاتون که در روستای گلدشت زه کلوت در جنوب استان کرمان زندگی میکردند پیدا شده و با ایشان برای تحویل سلامند خود تماس گرفته شد. امرو ز یک بار دیگر در آسایشگاه شاهد فضای عاطفی زیبای بازگشت یک سالمند به آغوش گرم خانواده اش بودیم. جای شما خالی

پیدا شدن خانواده گل خاتون

گل خاتون

پیدا شدن خانواده گل خاتون پیدا شدن خانواده گل خاتون پیدا شدن خانواده گل خاتون پیدا شدن خانواده گل خاتون پیدا شدن خانواده گل خاتون