******کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع) ***تا توانی به جهان خدمت محتاجان كن***بـه دمـی یا دِرَمـی یا قـلـمی یا قـدمـی*** بـرگ عیشی به گور خـویـش فرست ***كـس نیـارد ز پـس ، تو پـیش فـرست*** کسی که به بزرگسالان ما احترام نگذارد و با خردسالان ما مهربان نباشد از ما نیست. امام صادق (ع)******

شاید بشناسید

“برار خاص اسدى” جدید ترین عکس اضافه شده به مجموعه افراد مجهول الهویه مقیم آسایشگاه. برای مشاهده همه افراد مجهول الهویه به این لینک مراجعه نمائید.

حامیان آسایشگاه